Regulamin

Regulamin zakupu abonamentu na Biuro Dla Misia

 • 1. Definicje
 • Biuro– biuro pod adresem Al. Solidarności 68/121, 00-240 Warszawa
 • System– strona internetowa pod adresem biurodlamisia.pl wraz z panelem płatności online.
 • Formularz– formularz elektroniczny służący do wykupienia abonamentu dostępu do biura
 • Klient– osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą lub prawna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych w rozumieniu kodeksu cywilnego, lub inna osoba nieposiadająca osobowości prawnej korzystająca z Systemu w celu zakupu abonamentu korzystania z biura w celu wykonywania działalności gospodarczej lub statutowej.
 • Zakup abonamentu– zakup dokonywany poprzez System.
  Operator– Avega Sp. z o.o., Al. Solidarności 68/121, 00-240 Warszawa (NIP: 5223041487, REGON: 362785437, KRS: 0000580852).
  Administrator– Avega Sp. z o.o., Al. Solidarności 68/121, 00-240 Warszawa (NIP: 5223041487, REGON: 362785437, KRS: 0000580852).

 

 • 2. Zakup abonamentu
 • Klient wykupuje abonament w Systemie poprzez stronę internetową biurodlamisia.pl
 • Operator nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do Systemu z przyczyn od niego niezależnych. Operator może zawiesić dostęp do Systemu jeśli jest to konieczne do usunięcia zaistniałych awarii, zagrożeń lub innych nieprawidłowości jak również ze względów bezpieczeństwa.
 • Klient wykupując abonament zobowiązany jest prawidłowo wypełnić Formularz. Operator nie ponosi odpowiedzialności za niezrealizowane usługi z powodu nieprawidłowego wypełnienia przez Klienta Formularza bądź z powodu podania w Formularzu nieprawdziwych, błędnych lub niekompletnych danych, w tym nieprawidłowego adresu e-mail.
 • Klient, który prawidłowo wypełnił formularz otrzymuje potwierdzenie zakupu abonamentu na podany w Formularzu adres email.
 • Zakup abonamentu jest skuteczny i wiąże strony od zaksięgowania środków pieniężnych na rachunku bankowym Operatora.
 • Warunkiem otrzymania przez Klienta potwierdzenia zakupu abonamentu jest prawidłowe wypełnienie przez niego formularza i podanie prawidłowego adresu email.
 • Potwierdzenie zakupu abonamentu wraz z potwierdzeniem uznania płatności zostaje przesłane na adres email Klienta.

 

 • 3. Płatność
 • Klient po zaakceptowaniu treści Regulaminu oraz uzupełnieniu Formularza wpłaca opłatę poprzez system płatności Przelewy24.
 • Po zatwierdzeniu wpłaty opłaty Klient jest informowany za pomocą e-maila o statusie jego płatności.

 

 • 4. Odpowiedzialność Operatora
 • Operator zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań w celu realizacji usługi wynikającej z abonamentu.
 • W przypadku zaistnienia zdarzeń siły wyższej, niezależnych od żadnej ze stron, takich jak katastrofy, klęski żywiołowe, wojna, strajki i inne wyjątkowe sytuacje uniemożliwiające realizację zamówionej usługi, Operator nie będzie ponosić odpowiedzialności z tytułu niewykonania umowy.

 

 • 5. Reklamacje
 • Reklamacje dotyczące zakupu abonamentu poprzez System Klient przesyła pisemnie na adres Operatora w terminie 48 godzin od zakończenia usługi.
 • Operator zobowiązuje się rozpatrzyć reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

 

 • 6. Dane osobowe

Osoba dokonująca zakupu abonamentu na stronie internetowej biurodlamisia.pl wyraża zgodę na umieszczenie jej danych osobowych w bazie danych Administratora. Dane będą przetwarzane, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych w celu realizacji usług świadczonych przez Operatora, wykonania umowy, wystawienia faktur, rachunków lub prowadzenia sprawozdawczości finansowej oraz w celach marketingowych. Osobie zakupującej abonament przysługuje prawo do wglądu i modyfikacji danych, jak również żądania zaprzestania ich przetwarzania.

 • 7. Akceptacja regulaminu

Klient akceptuje Regulamin zaznaczając opcję „Zgadzam się”, co oznacza, iż zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, rozumie i akceptuje jego warunki oraz jest świadomy konsekwencji z nich wynikających. Jeżeli Klient nie zaakceptuje Regulaminu, spowoduje to brak możliwości dokonania zakupu.