Kategoria: formal

Polityka prywatności strony internetowej

I Informacje ogólne Niniejsza Polityka Prywatności określa sposób pozyskiwania, przetwarzania oraz zabezpieczania danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz.U. Nr 133, poz. 883 z póź. zm.) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr

Regulamin strony internetowej

Właścicielem strony internetowej, działającej pod adresem internetowym: biurodlamisia.pl jest firma Avega Sp. z o.o., NIP: 5223041487, z siedzibą w Warszawie przy al. Solidarności 68/121, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000580852. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady korzystania ze strony internetowej biurodlamisia.pl zwanej dalej „Stroną internetową”. Zapisy niniejszego

Polityka prywatności Fanpage (Biuro dla MiŚa)

1. Postanowienia ogólne 1.1. Niniejsza Polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych w tym również danych osobowych pozyskanych od Państwa poprzez fanpage Biuro dla MiŚa https://www.facebook.com/biurodlamisia (dalej zwane Platformą) przez Avega Sp. z o.o. (dalej zwana Firmą), z siedzibą w Warszawie, pod adresem al. Solidarności 68/121, 00-240 Warszawa,

OWU

Ogólne Warunki Umowne Usługodawcy (dalej: „OWU”), opatrzone podpisem kwalifikowanym certyfikowanym przez KIR przez zarząd Usługodawcy w dniu 09 grudnia 2019r o godz. 19:51